แบบรายงานตัวและแสดงสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

ปีการศึกษา 2565


ข้อมูลนักเรียน


ข้อมูลผู้ปกครอง


ข้อมูลที่อยู่อาศัย


ขอแสดงเจตนาที่จะเป็นนักเรียนโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม โดยจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน *


กรุณาตรวจสอบการลงทะเบียนเมื่อได้ทำการส่งข้อมูลแล้ว